Κοντινά Τηλεσκοπικά

Τηλεσκοπικά βοηθήματα με μεγεθύνσεις από 2Χ έως 13Χ

Περιγραφή

Τα κοντινά τηλεσκοπικά βοηθήματα είναι δύο βασικών τύπων, τύπου Κέπλερ και απλανατικά. Κάποια από αυτά μπορούν να ενσωματώσουν και την συνταγή διόρθωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τηλεσκοπικά βοηθήματα με μεγεθύνσεις από 2Χ έως 13Χ